Thông báo về mức thu phí, lệ phí đối với hàng hoá xuất nhập khẩu

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các doanh nghiệp về mức thu lệ phí làm thủ tục hải quan, lệ phí xuất khẩu cà phê, lệ phí xuất khẩu điều, lệ phí xuất khẩu hồ tiêu như sau:

Nội dung
Mức thu
Căn cứ thực hiện
Địa điểm, thời hạn nộp
Lệ phí làm thủ tục hải quan
20.000 đồng/tờ khai
- Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.
- Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Lụât hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Tại Kho bạc nhà nước; trước khi cơ quan hải quan kiểm tra xác nhận “đã hoàn thành thủ tục hải quan”, riêng đối với đối tượng có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên, đối tượng thực hiện khai hải quan điện tử thì được lựa chọn tự khai, tự nộp lệ phí theo tháng trước ngày 10 của tháng tiếp theo.
nha sach onlinesach triet hocsach ngoai ngusach tam ly hoctu dien y hoc phim cach nhiet xe 
Lệ phí xuất khẩu cà phê
0,4 USD/tấn (nộp bằng đồng Việt Nam quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu)
- Công văn số 10179/BTC-TCDN ngày 31/7/2012 của Bộ Tài chính về việc mức thu lệ phí cà phê Hội viên năm 2012.
- Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Lụât hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Tại Kho bạc nhà nước; ngay khi cơ quan hải quan tiến hành làm thủ tục hải quan, riêng đối tượng thực hiện khai hải quan điện tử thì được lựa chọn hình thức nộp cho từng tờ khai hải quan hoặc nộp gộp theo tháng.
Lệ phí xuất khẩu điều
1,0 USD/tấn (nộp bằng đồng Việt Nam quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu)
- Công văn số 11360/BTC-TCHQ ngày 25/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu hộ 1,0 USD/tấn điều xuất khẩu.
- Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Lụât hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Tại Kho bạc nhà nước; ngay khi cơ quan hải quan tiến hành làm thủ tục hải quan, riêng đối tượng thực hiện khai hải quan điện tử thì được lựa chọn hình thức nộp cho từng tờ khai hải quan hoặc nộp gộp theo tháng.
Lệ phí xuất khẩu hồ tiêu
1,5 USD/tấn (nộp bằng đồng Việt Nam quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu)
- Công văn số 1429/TCHQ-KTTT ngày 14/4/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện thu phí hồ tiêu xuất khẩu.
- Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Lụât hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Tại Kho bạc nhà nước; ngay khi cơ quan hải quan tiến hành làm thủ tục hải quan, riêng đối tượng thực hiện khai hải quan điện tử thì được lựa chọn hình thức nộp cho từng tờ khai hải quan hoặc nộp gộp theo tháng.

 

Lưu ý: Do chưa có hướng dẫn mới về mức thu lệ phí cà phê cho năm 2013, các doanh nghiệp vẫn thực hiện nộp mức lệ phí 0,4 USD/tấn cà phê xuất khẩu theo quy định tại công văn số 10179/BTC-TCDN ngày 31/7/2012 của Bộ Tài chính . Khi có hướng dẫn mới Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk sẽ thông báo đến các doanh nghiệp và hướng dẫn thực hiện các công việc liên quan.
( Cuc HQ Đaklak )

 

Đối tác
Tin nóng
Đăng ký nhận tinOK